ΤΟΥΝΕΛ

Για την παστερίωση ή/και την ψύξη
προϊόντων σε άκαμπτες συσκευασίες

περιγραφή του μηχανήματος

Η εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση,ψύξη ή παστερίωση προϊόντων συσκευασμένων σε: μπουκάλια, δοχεία, βάζα, κτλ…

Η δομοστοιχειωτή δομή της επιτρέπει την εύκολη διαμόρφωση της εγκατάστασης προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτούμενες ανάγκες όσον αφορά τον χώρο και τον χρόνο/θερμοκρασία. Στο τμήμα εισόδου το προϊόν κατανέμεται ομοιόμορφα επάνω στον ιμάντα μεταφοράς
του τούνελ. Στα κεντρικά τμήματα εκτελείται η ανταλλαγή θερμότητας μέσω ψεκασμού νερού (κρύου ή/και ζεστού). Το κάθε τμήμα του σώματος του τούνελ διαθέτει και μια μονάδα ελέγχου του νερού αποτελούμενη από αντλία, εναλλάκτη και βαλβίδες. Στο τμήμα εξόδου το προϊόν στεγνώνεται, εκφορτώνεται από τον ιμάντα μεταφοράς του τούνελ και ευθυγραμμίζεται για την εκκένωση.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από μια σειρά στοιχείων ελέγχου inverter για όλους τους
κινητήρες που υπάρχουν, μια διάταξη λογικής διαχείρισης βασισμένη σε PLC και μια διεπαφή χειριστή
με οθόνη αφής.

Tunnel IFT Inox Food Technology

Διαστάσεις

Tunnel IFT Inox Food Technology

Tunnel

Per la pastorizzatore e/o raffreddamento di prodotti in confezione rigida

Descrizione della macchina

L’impianto può essere utilizzato per riscaldare, raffreddare o pastorizzare prodotti confezionati in: bottiglie, barattoli, vasi, etc…

La struttura modulare permette di configurare agevolmente l’impianto in modo da soddisfare i requisiti di spazio e tempo/temperatura richiesti. Nella sezione d’ingresso il prodotto viene distribuito uniformemente sul tappeto di trasporto
del tunnel; nelle sezioni centrali avviene lo scambio termico mediante nebulizzazione di acqua (fredda e/o calda), ogni modulo del corpo del tunnel è dotato di un gruppo di gestione dell’acqua composto da: pompa, scambiatore e valvole; nella sezione d’uscita il prodotto viene asciugato, scaricato dal tappeto del tunnel e allineato per l’evacuazione.

Il pannello di controllo è composto da una serie di azionamenti a inverter per tutti i
motori presenti, una logica di gestione basata su PLC e un’interfaccia operatore implementata
su Touch Screen.

Dimensioni

Dimensioni

Caratteristiche tecniche