ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ

Για τη συνεχή αποστείρωση προϊόντων σε δοχεία

περιγραφή του μηχανήματος

Πρόκειται για έναν αποστειρωτή συνεχούς λειτουργίας σε υπερπίεση για τη θερμική σταθεροποίηση τροφίμων συσκευασμένων σε κονσέρβες από κασσίτερο. Ο θερμικός κύκλος χωρίζεται σε τρία τμήματα:

 • θέρμανση σε υπερπίεση, τυπικά στους 115°C στα 0,5 bar
 • στάση/πρόψυξη σε υπερπίεση στα 0,5 bar
 • ψύξη σε ατμοσφαιρική πίεση

Το σύστημα μεταφοράς των δοχείων, στο εσωτερικό των τμημάτων του αποστειρωτή, αποτελείται από μια σειρά από μπάρες που μετακινούνται από δύο παράλληλες αλυσίδες μεταφοράς. Το ιδιαίτερο προφίλ που έχουν οι μπάρες επιτρέπει τη συγκράτηση και την περιστροφή του δοχείου εξασφαλίζοντας βέλτιστη ανταλλαγή θερμότητας. Ανάλογα με τα προϊόντα και με τις ανάγκες του πελάτη, η εγκατάσταση μπορεί να έχει διαμόρφωση «σταθερού κουτιού» ή «περιστρεφόμενου κουτιού». Το σύστημα ανταλλαγής θερμότητας που υιοθετείται, τόσο για το θερμό όσο και για το ψυχρό μέρος, βασίζεται στην εξαναγκασμένη ανακυκλοφορία νερού. Τα υδραυλικά συστήματα αποτελούνται από: αντλία, φίλτρο, εναλλάκτη θερμότητας και ακροφύσια ψεκασμού. Η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, βασικό χαρακτηριστικό της εγκατάστασης αυτής, εξασφαλίζεται χάρη στις ακόλουθες λύσεις:

 • ελαχιστοποιημένη απώλεια θερμότητας, χάρη στο σύστημα υδροστατικής στήλης
 • πλήρης ανάκτηση του συμπυκνώματος ατμού χάρη στην έμμεση ανταλλαγή ατμού/νερού και νερού/προϊόντος
 • τμήμα στάσης/πρόψυξης όπου η θερμότητα των εξερχόμενων δοχείων μεταδίδεται στα εισερχόμενα δοχεία

Χάρη στο ρομποτικό σύστημα φόρτωσης και εκφόρτωσης, που ελέγχει την είσοδο και την έξοδο των δοχείων από την εγκατάσταση, υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης των ενεργειών αλλαγής μεγέθους δίχως να σταματά η εγκατάσταση και δίχως να απαιτούνται μηχανικές παρεμβάσεις. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με τον ηλεκτρικό πίνακα ο οποίος διαθέτει μια ενότητα αφιερωμένη στην ισχύ, αποτελούμενη από μια σειρά στοιχείων ελέγχου inverter για όλους τους κινητήρες που υπάρχουν, και μια άλλη ενότητα ειδικά για τις διατάξεις προγραμματιζόμενης λογικής και τη διεπαφή χειριστή.

Idrostatico IFT Inox Food Technology

Διαστάσεις

Idrostatico IFT Inox Food Technology

Idrostatico

Per la sterilizzazione di prodotti confezionati in barattolo

Descrizione della macchina

Si tratta di uno sterilizzatore continuo in sovrapressione per la stabilizzazione termica di alimenti confezionati in barattoli in banda stagnata. Il ciclo termico è suddiviso in tre sezioni:
 • riscaldamento in sovrapressione, tipicamente 115°C a 0,5 bar
 • sosta/pre-raffreddamento in sovrapressione 0,5 bar
 • raffreddamento a pressione atmosferica
Il sistema di trasporto dei barattoli, all’interno delle sezioni dello sterilizzatore, è costituito da una serie di barre movimentate da due catenarie parallele. Il particolare profilo delle barre permette di contenere e di far ruotare il barattolo garantendo uno scambio termico ottimale. A seconda dei prodotti e delle necessità del cliente, l’impianto può essere configurato a “scatola ferma” o a “scatola rotante”. Il sistema di scambio termico adottato, sia per la parte calda sia per quella fredda, consiste nel ricircolo forzato d’acqua. I sistemi idraulici sono costituiti da: pompa, filtro, scambiatore di calore e ugelli nebulizzatori. Il notevole risparmio energetico, caratteristica fondamentale di questo impianto, è garantito dalle seguenti soluzioni:
 • dispersione del calore minimizzata, grazie al sistema a colonna idrostatica
 • recupero integrale della condensa di vapore grazie allo scambio indiretto vapore/acqua e acqua/prodotto
 • sezione di sosta/pre-raffreddamento dove il calore dei barattoli uscenti è ceduto ai barattoli entranti
Grazie al sistema di carico e scarico robotizzato, che gestisce l’ingresso e l’uscita dei barattoli dall’impianto, è possibile eseguire le operazioni di cambio formato senza fermare l’impianto e senza la necessità di interventi meccanici. Il pannello elettrico completa l’impianto con una sezione dedicata alla potenza, costituita da una serie di azionamenti a inverter per tutti i motori presenti, una dedicata alla logica programmabile e all’interfaccia operatore.

Dimensioni

Dimensioni

Caratteristiche tecniche

Idrostatico IFT Inox Food Technology