SYSTEM HYDROSTATYCZNY

Służy do sterylizacji ciągłej produktów w puszkach

Opis maszyny

Jest to sterylizator przeznaczony do sterylizacji w nadciśnieniu, którego celem jest ustabilizowanie termiczne żywności przechowywanej w blaszanych puszkach.

Cykl termiczny dzieli się na trzy etapy:

 • podgrzewanie w nadciśnieniu, standardowo 115°C przy 0,5 bara,
 • przerwa / wstępne chłodzenie w nadciśnieniu przy 0,5 bara,
 • chłodzenie w ciśnieniu atmosferycznym,

System transportu puszek w sterylizatorze składa się z szeregu drążków poruszanych przez dwa równoległe przenośniki łańcuchowe. Specjalny profil drążków umożliwia osadzenie i obrót puszki, gwarantując optymalną wymianę cieplną.W zależności od typu przerabianego produktu i od potrzeb klienta instalację w odniesieniu do puszek można ustawić na pracę w cyklu nieruchomym lub obrotowym.Zastosowany system wymiany cieplnej podgrzewanie/chłodzenie polega na wymuszonej cyrkulacji wody. Systemy hydrauliczne składają się z pompy, filtru, wymiennika ciepła i dysz rozpylających.

Znaczna oszczędność energetyczna, która w głównej mierze charakteryzuje niniejszą instalację, możliwa jest dzięki poniższym rozwiązaniom:

 • zminimalizowane oraz rozpraszanie ciepła dzięki systemowi hydrostatycznemu,
 • całkowity odzysk kondensatu pary wodnej dzięki wymianie pośredniej para/woda i woda/produkt;
 • faza przerwy wstępne chłodzenie: ciepło wychodzących puszek oddawane jest puszką wchodzącym.

Dzięki zrobotyzowanym systemom załadunku i wyładunku, który steruje wejściem i wyjściem puszek z instalacji, można zmieniać format bez konieczności zatrzymywania instalacji i przeprowadzania interwencji mechanicznych.

Ostatnim elementem instalacji jest panel elektryczny z sekcją dedykowaną mocy, która składa się z szeregu funkcji wykonawczych dla wszystkich silników sterowanych przez falownik, z sekcją dedykowaną sterownikowi logicznego oraz interfejsu operatorskiego.

Idrostatico IFT Inox Food Technology

Wymiary

Idrostatico IFT Inox Food Technology

Idrostatico

Per la sterilizzazione di prodotti confezionati in barattolo

Descrizione della macchina

Si tratta di uno sterilizzatore continuo in sovrapressione per la stabilizzazione termica di alimenti confezionati in barattoli in banda stagnata. Il ciclo termico è suddiviso in tre sezioni:
 • riscaldamento in sovrapressione, tipicamente 115°C a 0,5 bar
 • sosta/pre-raffreddamento in sovrapressione 0,5 bar
 • raffreddamento a pressione atmosferica
Il sistema di trasporto dei barattoli, all’interno delle sezioni dello sterilizzatore, è costituito da una serie di barre movimentate da due catenarie parallele. Il particolare profilo delle barre permette di contenere e di far ruotare il barattolo garantendo uno scambio termico ottimale. A seconda dei prodotti e delle necessità del cliente, l’impianto può essere configurato a “scatola ferma” o a “scatola rotante”. Il sistema di scambio termico adottato, sia per la parte calda sia per quella fredda, consiste nel ricircolo forzato d’acqua. I sistemi idraulici sono costituiti da: pompa, filtro, scambiatore di calore e ugelli nebulizzatori. Il notevole risparmio energetico, caratteristica fondamentale di questo impianto, è garantito dalle seguenti soluzioni:
 • dispersione del calore minimizzata, grazie al sistema a colonna idrostatica
 • recupero integrale della condensa di vapore grazie allo scambio indiretto vapore/acqua e acqua/prodotto
 • sezione di sosta/pre-raffreddamento dove il calore dei barattoli uscenti è ceduto ai barattoli entranti
Grazie al sistema di carico e scarico robotizzato, che gestisce l’ingresso e l’uscita dei barattoli dall’impianto, è possibile eseguire le operazioni di cambio formato senza fermare l’impianto e senza la necessità di interventi meccanici. Il pannello elettrico completa l’impianto con una sezione dedicata alla potenza, costituita da una serie di azionamenti a inverter per tutti i motori presenti, una dedicata alla logica programmabile e all’interfaccia operatore.

Dimensioni

Dimensioni

Caratteristiche tecniche

Idrostatico IFT Inox Food Technology